Öğretim Yöntemi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi TÖMER, yabancılara Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:
  • MTÜ TÖMER’de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan TÖMER’de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler düzenlenir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikleri farklı bir öğretim elemanı gerçekleştirir.
  • MTÜ TÖMER’de tematik bir öğretim yaklaşımı hâkimdir. Kurs süresince kullanılan ders materyalleri, Türkçenin fonetik özellikleri ile konuların gündelik hayatta gerekliliği ve birbirleriyle ilişkileri esas alınarak kurulmuş temalardan oluşur. Böylece kursiyerler birbiriyle ilişkili kelime ve kavramları bir arada öğrenirken, gündelik hayatta kendilerine en gerekli olan kelime ve kalıpları önce öğrenirler.
  • MTÜ TÖMER’de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. TÖMER’de yabancılar için özel olarak geliştirilmiş ders materyalleri;  bilgisayar, yansıtma cihazı gibi teknik imkânlarla öğrencinin hizmetine sunulur.
Seviyeler
MTÜ TÖMER’de Türkçe öğretimi  aşağıdaki dil seviyelerine göre yapılır.
Kurslarda Okutulacak Dersler
Öğrencilerin dil seviyeleri tespit edildikten sonra, Dinleme Becerisi, Okuma Becerisi, Konuşma Becerisi, Yazma Becerisi ve Dil Bilgisi derslerinden oluşan bir program uygulanır.

 

Malatya Turgut Özal University TÖMER pays attention to the following principles when teaching Turkish to foreigners:
  • At MTÜ TÖMER, a skills-based language teaching approach is implemented. In this respect, TÖMER offers courses on reading, writing, speaking and listening skills and grammar. A different instructor performs the courses and activities for each skill.
  • A thematic teaching approach is applied at MTÜ TÖMER.The course materials used during the course consist of themes based on the phonetic features of Turkish and the necessity of the subjects in daily life and their relations with each other. Thus, while trainees learn interrelated words and concepts together, they first learn the words and patterns that are most necessary to them in everyday life.
  • Language teaching at MTÜ TÖMER is carried out by using technological facilities. The course materials specially developed for foreigners at TÖMER are provided to the students with technical facilities such as computers and projectors.
Levels
The Turkish language teaching at MTÜ TÖMER is done according to the following language levels.

Subjects To Be Taught In Courses
Once the language levels of the students are determined, a program consisting of listening skills, reading skills, speaking skills, writing skills and grammar lessons is applied.