Yönerge


T. C. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)

Kurs (Eğitim-Öğretim ve Sınav) Yönergesi

 Merkezin Kuruluş, Çalışma ve Denetim Esasları

MADDE 1- 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, TÖMER’in Organları Şunlardır:
A) Başkan,
B) Yönetim Kurulu,
C) Sekreter,
Ç) Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı.
A)- Müdür: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü, Rektör tarafından Merkez Kurulu Üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün üç aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Malatya Turgut Özal Üniversitesi TÖMER’de görevli öğretim elemanları arasından en çok iki Müdür Yardımcısı atayabilir.
Müdürün Görevleri:
a)Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak,
b)Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c)Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

B)- Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, Merkez Kurulu Üyeleri veya Malatya Turgut Özal Üniversitesi, TÖMER’in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi, TÖMER Müdürü tarafından onaylanan; ikisi Başkan Yardımcısı olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oy eşitliği halinde TÖMER Müdürü, Yönetim Kurulu’nun da Başkanıdır. Yönetim Kurulu’nun karar haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları, üyelerin incelemesine her zaman açıktır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.
Başkanın her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar. Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar verir.
 C)- Malatya Turgut Özal Üniversitesi TÖMER Sekreteri: Malatya Turgut Özal Üniversitesi, TÖMER Sekreteri Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından atanır veya görevlendirilir.

 Malatya Turgut Özal Üniversitesi TÖMER Sekreterinin Görevleri

a)- Merkezin idari işlerini yürütmek,
b)- Büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli gördüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler arasında işbirliğini sağlamak, bunların arasındaki iş bölümünü Merkez Başkanının onayı ile düzenlemek,
c)- Oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu’nda raportörlük yapmak,
ç) -Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak,
d) -Merkez Başkanlığı’nca verilen diğer görevleri yapmaktır.
 Ç)- Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı 
Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi TÖMER’de görevli öğretim elemanları arasından birini Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı atayabilir. 
Türk Dili Eğitim-Öğretim Planlamacısının Görevleri
a)- Eğitim ve Öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak,
b)- Eğitim ve Öğretim işlerini denetlemektir.
 MADDE 2- 
 a)- Yurtdışında ve yurtiçinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, yabancılara, yurtdışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek,
b)- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
c)- Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak,
ç)- Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,
d)- Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,
e)- Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak,
f)- Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT ile işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak,
g)- Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,
ğ)- Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak,
h)- Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,
ı)- Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek,
i) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmaktır.

 Kurslara Giriş ve Kayıt Şartları:

 MADDE 3- 
Türkiye Türkçesi kursuna her düzeyden, Türk lehçeleri kursuna en az ortaokul mezunu kursiyerler katılabilir.
 Madde 4- Kurs kayıtları için kursiyerlerden (resmi-özel) 5 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği (yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi) istenir. Ayrıca istenecek belgeler MTÜ TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 Kurslarda Okutulacak Dersler:
 Madde 5- Türkiye Türkçesi kurslarında öğrencilerin dil düzeyleri tespit edilerek, Okuma (okuduğunu anlama), Dinleme (dinlediğini anlama), Konuşma (karşılıklı konuşma-sözlü anlatım), Yazma (yazılı anlatım), Dil Bilgisi dersleri verilir.
 Madde 6- Türk lehçeleri öğretim kurslarında verilecek dersler ve haftalık ders  saatleri TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.
Devam-Devamsızlık ve Sınavlar:
 Madde 7- Sınavlar, ara sınav, yıl/dönem sonu sınavı olmak üzere iki şekilde yapılır.
a)- TÖMER’de sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. 
b)- Yıl/dönem notu, ara sınav notlarının % 40’u ile Final sınavının % 60’i başarı notu olarak kabul edilir. Sınavlar sonunda hesaplanan başarı notları, tam notun % 60’ından aşağı olamaz. 
c)- Yukarıdaki şekilde hesaplanan puan karşılığı olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harfli notlardan biri takdir olunur.
Puanlar Notlar
90–100 AA
85–89 BA
75–84 BB
70–74 CB
60–69 CC
50–59 DC
40–49 DD
00–39 FF
 Madde 8- Kurslarda devam zorunluluğu olup,  derslere %15 oranından fazla devam etmeyen öğrenciler yıl/dönem sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılırlar. Ancak, Resmi kurumlardan alınan hastalık raporu ile Resmi izinli günler devamsızlıktan sayılmaz.
Disiplin İşleri
Madde 9- Kursiyerlerin kurslarda disiplinsiz davranışları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun belirlemiş olduğu Öğrenci Disiplin yönetmeliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen hükümleri uygulanır.
TÖMER disiplin kurulu, TÖMER yönetim kuruludur.
 Mali İşler:
Madde 10- 
a)-Kursiyerlerden veya kuruluşlardan alınacak kurs ücretlerini günün şartlarına göre her kurs için yönetim kurulunca veya TÖMER Başkanlığınca tespit edilir.
b)- Merkezin muhasebe usul ve diğer malî hususlarda “2547 sayılı  Kanunun değişik 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin  Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” usul ve esasları uygulanır.
c)-Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına ikinci öğretim esasları çerçevesinde ek ders ücreti ödenir. 
Madde 11- Kursta ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ders saat ücretlerini TÖMER yönetim kurulu belirler.
Madde 12- TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrenimi hiç bilmeyenler için 1040 saat olarak düşünülmüş ve öğrencilerin seviyesine göre 6 dil düzeyi (kur) belirlenmiştir.
Dil Düzeyleri (kur) :     Süresi :
I. Temel Düzey:A1       180 saat
                          A2       180 saat
II. Orta Düzey : B1       180 saat
                           B2       180 saat
III. İleri Düzey: C1        180 saat
  Akademik Türkçe         140 saat
 —Türkiye Türkçesini hiç bilmeyenler için  “I. Temel Düzey (A1 ve A2)”  kuru; 360 saat,
—Türkiye Türkçesini orta düzeyde bilenler için  “II. Orta Düzey (B1 ve B2)”  kuru; 360 saat,
—Türkiye Türkçesini ileri (iyi) düzeyde bilenler için  “III. İleri Düzey  (C1)”  kuru 180
—Türkiye Türkçesini ileri (iyi) düzeyde bilenler için  “Akademik Türkçe” kuru 140 saattir.
—Ders dışında yapılan “Konuşma Kulübü” 60 saattir.
Yürürlükten kaldırılan yönerge 
Madde 13 – (1) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen 05.02.2019 tarihli ve 2019/3-1 sayılı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 14- On dört maddelik bu yönergeyi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Senato onayından sonra TÖMER Müdürü yürütür.