Yönetmelik

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak 

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)Merkez (MTÜ-TÖMER): Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b)Müdür: Merkezin Müdürünü,
c)Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere Türkçe öğretmek; Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
               a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.
               b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
              c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

              ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.
             d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
             e) Türkçeyi öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

             f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
             g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve akraba toplulukları yurt içinde ve/veya yurt dışında temsil eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmak.
              ğ)Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

             h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına, yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi öğretmek.
            ı) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
           i) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek.
           j) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.
           k) Türkçe dil sınavları düzenlemek; Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek.
           l) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.

 

Müdür

 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.
(3)Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdür Yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekalet eder. Vekalet üç aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:
                  a) Merkezi temsil etmek.
                  b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve    birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
                  c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
                  ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini  yapmak.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen; ikisi Müdür  yardımcısı olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile ayda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

             b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
             c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
            ç) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

           d)  Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.
           e)  Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
           f)  Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile    ilgili esasları düzenlemek.
           g) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

           ğ) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.
           h) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.
           ı) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.
           i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

 

 Merkez sekreteri

MADDE 12 – (1) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak üzere Rektör tarafından Merkez sekreteri görevlendirilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Eğitim-öğretim plânlamacısı

 

MADDE 13 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim plânlamacısı belirleyebilir.

 

Birimler

 

MADDE 14 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

 

Dil kursları

MADDE 15 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi ve öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitime ilişkin konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

Personel ihtiyacı

 

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

 

  MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör istediği takdirde bu yetkisini Müdüre devredebilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

 

 MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 Yürütme

 

 MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.